Editorial

En portada, 54 (octubre 2012)

Els canvis produïts en la nostra societat, els nous escenaris socioeconòmics i culturals, han comportat també profundes transformacions en les biblioteques en general i en la Biblioteca Joan Triadú, en particular. La Biblioteca ha anat incrementant els seus serveis, presencials i virtuals, ha incorporat nous recursos i nous suports documentals, que l’han convertit en un equipament de proximitat al ciutadà, lluny d’aquell model d’equipament adreçat a estudiants i estudiosos.

Com a conseqüència d’aquests canvis socials i de les transformacions de la Biblioteca, s’ha produït una entrada de nous públics i, consegüentment, de noves necessitats i interessos, als quals la Biblioteca ha hagut de donar resposta. Sovint, però, és difícil trobar l’equilibri entre les diferents formes de veure i entendre la Biblioteca en la mesura que cada tipus d’usuari hi busca una resposta diferent: hi ha qui requereix un espai tranquil i silenciós de consulta, d’altres, en canvi, volen que la Biblioteca sigui un espai de trobada i de relació; hi ha qui entén la Biblioteca com un espai d’oci, hi ha qui la veu com un espai de formació i aprenentatge,…

L’edifici de la Biblioteca no facilita la convivència entre tanta diversitat de públic ja que no disposa de suficients espais per abastar tal diversitat de necessitats i d’usos. I, si bé  els equipaments bibliotecaris han deixat de ser aquells temples de silenci que havien estat en els seus inicis, també és cert que són un espai on ha de regnar el civisme, la convivència i el respecte mutu entre els usuaris alhora que cal respectar també el fons documental de la Biblioteca, les seves instal·lacions i equipaments, així com el personal bibliotecari que vetlla per garantir el bon funcionament del centre. D’aquesta necessitat de garantir la convivència entre els diferents tipus d’usuari, el respecte per l’equipament i l’adequada prestació de serveis de la Biblioteca, ha sorgit el Reglament de funcionament de la Biblioteca Joan Triadú de Vic, aprovat pel ple municipal, que regula els drets i deures dels usuaris, l’ús dels serveis que s’ofereixen, etc. i s’han col·locat normes reguladores d’ús de l’equipament per diferents seccions i serveis de la Biblioteca, que han de contribuir a garantir la convivència entre diferents col·lectius i a mantenir en bon estat els seus equipaments i materials.

La Biblioteca Joan Triadú de Vic és un servei públic municipal, que garanteix a tots els ciutadans i ciutadanes l’accés lliure i gratuït a la informació, la formació i l’oci, alhora que fomenta l’ús de les noves tecnologies i contribueix al desenvolupament personal i col·lectiu. Però és també, no cal oblidar-ho, un espai de convivència i relació, que contribueix a la integració i a la cohesió social entre els diferents col·lectius existents a la població. Utilitzar la Biblioteca comporta acceptar aquest reglament (un reglament que està exposat al taulell d’anuncis), el qual regula l’ús i l’accés al centre, garanteix els drets dels usuaris, dóna a conèixer els deures que aquests tenen envers els altres usuaris i envers l’equipament alhora que proporciona unes normes de civisme bàsiques per garantir la convivència dins la Biblioteca.

La Biblioteca és un centre cultural viu i dinàmic, que evoluciona constantment d’acord amb les noves necessitats i expectatives de la seva comunitat. La Biblioteca s’ha volgut adaptar a les necessitats dels usuaris, oferint nous serveis, proporcionant recursos per a l’aprenentatge al llarg de la vida, facilitant l’accés a les noves tecnologies de la informació i de la comunicació però també pel que fa als horaris d’obertura. Hem ampliat, considerablement, l’horari de servei en la mesura que hem passat d’obrir 40 hores a 48 hores i mitja a la setmana, que permeten oferir un horari d’obertura ininterromput als migdies. Els horaris concrets són:

Dilluns: De 15:30 a 20:00 h.

De dimarts a divendres: de 10:00 a 20:00 h.

Dissabtes: de 10:00 a 14:00 h.

Considerem que, amb aquest horari, obrirem la Biblioteca a un major nombre de ciutadans, a un públic diferent i possibilitarem l’accés a la Biblioteca a un sector de la població més ampli. El nou horari permetrà satisfer les necessitats i els interessos dels diferents usuaris de la Biblioteca: els estudiants tindran en la Biblioteca el centre d’estudi que demanen ja que, durant una àmplia franja horària, podran gaudir d’un espai per a la concentració i la tranquil·litat i, a la vegada, accedir de forma ràpida a les obres de consulta de la Biblioteca. El nou horari també podrà satisfer les necessitats d’aquelles persones que treballen a jornada partida i que podran acudir a la Biblioteca al migdia. A la vegada, aquest horari permetrà aprofitar més la Biblioteca com un centre de formació en la mesura que es podran oferir cursos de formació en noves tecnologies (i altre tipus de cursos de formació) en la franja horària de 15:00 a 16:00, sense que això perjudiqui l’accés al servei d’Internet a la resta d’usuaris.

Aquest nou horari d’obertura de la Biblioteca ha de permetre als ciutadans i ciutadanes de Vic i comarca d’Osona utilitzar els serveis de la Biblioteca i, a la vegada, amortitzar la inversió feta en l’equipament.

Us convidem a gaudir d’aquest equipament i a aprofitar tots els recursos i serveis que posa al vostre abast.

Esther Farrés Sucarrat

Directora de la Biblioteca Joan Triadú de Vic